نویسنده = محمدحسین افشردی
تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی

دوره 3، شماره 8، تیر 1386، صفحه 38-7

محمدرضا حافظ‌نیا؛ غلامعلی رشید؛ اکبر پرهیزگار؛ محمدحسین افشردی