کلیدواژه‌ها = تقسیمات کشوری
بررسی عوامل مؤثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 27-61

ابوالفضل کاوندی کاتب؛ محمدرضا حافظ نیا


عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی (موردمطالعه: شهرستان ارومیه)

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 119-147

وحید ریاحی؛ حسن افراخته؛ شمسی صالح پور


بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهرستانهای بوانات و خرم بید)

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 60-82

زهرا احمدی‌پور؛ حسن جعفرزاده؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی کریمی


سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 176-199

زهرا احمدی‌پور؛ یحیی میرشکاران؛ برنارد هورکاد


تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تیر 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری


تقسیمات کشوری و بیثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1385، صفحه 62-89

زهرا احمدی پور؛ علیرضا منصوریان


قومیت و سازماندهی سیاسی فضا مورد: غرب و شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1384، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ نیا؛ محمد قصری؛ حمید احمدی؛ حسین حسینی