دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1385 
1. تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی‌شدن

صفحه 1-26

دره میرحیدر؛ محمدرئوف حیدری فر


3. طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها

صفحه 46-73

محمد رضا حافظ‌نیا؛ سیدهادی زرقانی؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری