دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 1-223