کلیدواژه‌ها = هیدروپلیتیک
تعیین اثرگذاری هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست‌محیطی ایران با استفاده از روش مکتور

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 62-89

مراد دلالت؛ مراد کاویانی راد؛ فریده محمدعلی پور؛ محمدرضا شهبازبگیان


نقش پروژۀ گاپ در هیدروپلیتیک حوضۀ آبریز رودخانه‌های دجله و فرات

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 241-272

یاشار ذکی؛ محمدصادق طالبی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمد یوسفی شاتوری


بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 35-56

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط‌زیست در حوضه آبریز دجله و فرات

دوره 15، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 54-86

حجت میان آبادی؛ اعظم امینی


بررسی جایگاه ژئوپلیتیک آب در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی براساس رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 118-145

ابوالقاسم مظفری؛ حمیدرضا حاجی حسینی؛ محمدرضا حاجی حسینی


تحلیل سازوکارهای منجر به برداشت آب رودخانه هیرمند در افغانستان با تأکید بر پروژه دولت سازی در آن کشور

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 168-190

محمدرضا شهبازبگیان؛ علی باقری؛ سید مسعود موسوی شفایی


چالشهای ژئوپلیتیکی منابع آبهای زیرزمینی بین‌المللی با تأکید بر منابع مشترک ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 170-204

محمد فرشته‌پور؛ بردیا روغنی؛ حجت میان‌آبادی