کلیدواژه‌ها = تقسیمات کشوری
تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

امین مرادی؛ هادی اعظمی؛ محمدحسین پاپلی یزدی؛ سید هادی زرقانی


بررسی عوامل مؤثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 27-61

ابوالفضل کاوندی کاتب؛ محمدرضا حافظ نیا


عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی (موردمطالعه: شهرستان ارومیه)

دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 119-147

وحید ریاحی؛ حسن افراخته؛ شمسی صالح پور


بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهرستانهای بوانات و خرم بید)

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 60-82

زهرا احمدی‌پور؛ حسن جعفرزاده؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی کریمی


سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 176-199

زهرا احمدی‌پور؛ یحیی میرشکاران؛ برنارد هورکاد


تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تیر 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری


تقسیمات کشوری و بیثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1385، صفحه 62-89

زهرا احمدی پور؛ علیرضا منصوریان


قومیت و سازماندهی سیاسی فضا مورد: غرب و شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1384، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ نیا؛ محمد قصری؛ حمید احمدی؛ حسین حسینی