کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
بررسی جایگاه ژئوپلیتیک آب در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی براساس رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 15، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 118-145

ابوالقاسم مظفری؛ حمیدرضا حاجی حسینی؛ محمدرضا حاجی حسینی


تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 33-58

محمد اخباری؛ احمد غم‌پرور؛ احمد بزله


تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 121-151

مصطفی قادری حاجت؛ عرفان عبدی؛ زهرا جلیلی پروانه؛ ناصر باقری سرنجیانه


تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

دوره 4، شماره 13، دی 1387، صفحه 57-74

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی