دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 1-352 
10. The Effects of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) on Regional Geopolitics

صفحه 206-230

Iqtidar Hussain؛ Israr Hussain؛ Guo Ke؛ Muhammadi Muhammadi


13. The Role of Indonesian and Egyptians’ NGOs in Democratisation

صفحه 289-306

Mansoureh Ebrahimi؛ Mukhamad Shokheh؛ Kamaruzaman Yusoff