دوره و شماره: دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 1-255 
4. سناریوهای تاثیر برگزیت بر وحدت پولی اتحادیه اروپا

صفحه 88-109

ثریا بابائی؛ علیرضا سلطانی؛ اردشیر سنایی؛ حمید رضا شیرزاد